องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
การให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
การปฎิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สมาชิกสภา อบต.
 

 

 
นายเสนอ  ไพบูลย์วงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายวรุฒ   พรมมาแสง
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายประยูร  พุทธานุ

นายมาโนช  พลีรัมย์
นายชัยชนะ ทานกระโทก
นางเตียว  บัวแก้ว

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 
 


 
 
- ว่าง -
นางอารี  ดีด้วยชาติ
นางสัมฤทธิ์  เฉียดกลาง
- ว่าง -

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 
 
 
 
นายสมศรี  เทศกระโทก
นายอุทิศ  บอนสันเทียะ
น.ส.อนุตดา กกสันเทียะ

นายสมดุลย์   เดชไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
 
 
 
 
นายเดช  หุนกระโทก
นายอนันต์  แรมพิมาย
นายประยูร  หากระสัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 
 

 นางน้อย  เดชสำโรง


นายทองคำ ทานกระโทก

นายคงศักดิ์ แตงกระโทก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

 

 
 
   
Pค„