วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 14,500 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 9,740.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,360. บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,600 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายราย กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 15 ลัง ๆ ๆละ 675.-บาท เป็นเงิน 10,125 บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ (วัดถนนถั่ว) หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก (ซอยข้างวัด) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์(รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ขุดลอกสระน้ำ (วัดถนนถั่ว) หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
7  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพรอมเวที จำนวน 1 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง