วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ การปฏิบัติงานด้านคุณภาพการให้บริการ ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 4570 จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำป้ายตัวอักษร พลาสวูด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด มีข้อความดังนี้ ?งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8166 บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง ความถี่ 135-162 Mhz พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพันธ์ุไม้ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง, อาคารบุกระสังรวมใจ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง Printer (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง