วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ HP ๗๙ A (CF๒๗๙A) จำนวน ๖ ตลับ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjete pro M๑๒A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 36,417 ถุง ๆละ 6.58 บาท เป็นเงิน 239,623.86 บาท ประจำภาคเรียน ที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม นมโรงเรีย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จำนวน 128 คน จำนวน 61 วัน เป็นเงิน 51,376.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านบุกระสัง,บ้านสระสะแก,บ้านหนองมัน) จำนวน 61 วัน จำนวน 469 คน จำนวน 28,609 ถุง ๆละ 6.58 บาท เป็นเงิน 188,247.22 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง ทะเบียนครุภัณฑ์ 630-54-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยศาลตาปู่ แยกบ้านนายภูดิส) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
31  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ทิศตะวันตกอนามัย) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
31  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายในโรงเรียนบ้านกระสัง) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์