วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ดูแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง (วัดสระสะแก) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างบ้าน นางมลัย ทวีพูน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำตราประทับ (สำนักปลัด) ตราประทับชื่อตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง