องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน พร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ กองการศึกษาเดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน พร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะเเก

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15