องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและรณรงค์การจัดการขยะมุลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้จัดโครงการอบรมและรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคารบุกระสังรวมใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง 

โดยเป็นการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อสม.ตำบลบุกระสัง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง เพื่อขับเคลื่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ ในหน่วยงานและชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นการต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่้ และการสาธิตการกำจัดขยะเปียกใสนครัวเรือนตาม ตามมติคณะรัฐมาตรีซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วน

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15