องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ได้มีการจัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางน้อย เดชสำโรง ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง หมู่ที่ 1 - 10 ร่วมกับ นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และรองนายกฯ เลขานุการนายก ฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เข้าร่วมประชุมสภาฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขัวญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15