องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างขององค์กดารบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมกับปศุสัตว์ออำเภอหนองกี่ และอาสาปศุสัตว์ตำบลบุกระสัง   โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมแจกจ่ายวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนให้แต่อาสาปศุสัตว์ตำบลบุกระสัง

กิจกรรมที่ 2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบุกระสัง 

เพื่ือสุขัขและแมวในพื้นที่ตำบลบุกระสังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถุงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

 

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15