องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒมนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ี 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของ อบต.บุกระสัง ปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ และอาสาปศุวัตว์ตำบลบุกระสัง วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้สุนัขและแมวในตำบลบุกระสังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าน พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายวัคซีนฯและอุปกรณ์ในการฉีด ให้แก่ออาษาปศุสัตว์เพื่อไปฉีดวัคซีนให้แก่สุขนัขและแมวในพืื้นที่ของตน

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15