องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

-ว่าง-
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)

 นางเบญจมาภรณ์   เข็มรัมย์

นางกรณภา  บูรณ์เจริญ

นางสาวทัศนีย์ เสือประโคน

นักวิชาการเกษตร นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล 

นายพิสนุกรณ์  พิรักษา 

นายบุญสงค์ จันทร์หอม  

นางสาวสุภาภรณ์  สุปะกรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นักทรัพยากรบุคคล
นางดุษณี  ชุ่มผักแว่นนักจัดการงานทั่วไปนายวีรวัฒน์ แก้วเพ็ชรมะดัน -ว่าง-
นายเติม  กรงกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ คนงานทั่วไป ภารโรง
นายไกร   ชาโพธิ์  นางสาววลัยลักษณ์   มหันตะ นายเขิน  ทองชุมแสง
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา


นางบัวขาว  เอี้ยงปักษี

  พนักงานจ้างเหมา