องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]4
2 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ต.ค. 2566 ]16
3 กฏบัตรตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2566 ]16
4 การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 ม.ค. 2566 ]17
5 รายงานการผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม) [ 22 พ.ย. 2565 ]21
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]19
7 รายงานการประเมินควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
8 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับเต็ม [ 19 ต.ค. 2565 ]20
9 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 10 ต.ค. 2565 ]17
10 จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. 6 [ 7 ต.ค. 2565 ]17
11 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]17
12 จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน [ 30 ก.ย. 2565 ]19
13 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบปค.5 [ 30 ก.ย. 2565 ]17
14 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2565 ]18
15 การจัดและเสนอรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]18
16 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]19
17 การจัดทำและเสนอแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]18
18 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 5 ต.ค. 2564 ]17
19 ส่วนงานย่อย สำนักปลัด รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 30 ต.ค. 2563 ]441
20 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]287
 
หน้า 1|2